mga taga roma 6:23

1 Mula kay Pablo na isang alipin ni Jesu-Cristo, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng Magandang Balita ng Diyos. Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. Mga Tampok na Bahagi sa Liham sa mga Taga-Roma. Liham sa mga Taga-Roma. Mga Taga-Roma 1 64. Mga Taga-Roma 2:11 Ang Biblia (TLAB) Sapagka't ang Dios ay hindi nagtatangi ng mga tao. ko ikinahihiya ang Magandang Balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una'y sa mga Judio at gayundin sa mga Griego. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki, at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. 22 Datapuwa't ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Dios, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal, at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. 7. 1 Tayong malalakas sa pananampalataya, tulungan natin ang mga mahihina sa pananampalataya. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. Mga Taga-Roma 6 ... 22 Datapuwa't ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Dios, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal, at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. 1 Mga kapatid, kayo'y nakakaunawa ng batas. Audio ng Mga Taga-Roma Kabanata 8 -A A A + Kabanata 8 . 13 Ayaw na ninyo ipresentar sa sala ang inyong lawas ingong mga hinagiban sa pagkadili-matarong, apan ipresentar sa Diyos ang inyong kaugalingon nga samag nabuhi gikan sa patay ug ipresentar sab sa Diyos ang inyong lawas ingong mga hinagiban sa pagkamatarong.+ 14 Wala na mo mailalom sa balaod+ apan nakadawat na sa dili hitupngang pagkamaayo* sa Diyos,+ busa ang sala dili na angayng magmando kaninyo nga samag agalon. 3 Sapagka't sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Dios, at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Dios. Saksi ko ang Diyos, na pinaglilingkuran ko nang buong puso sa pamamagitan ng aking pangangaral ng Magandang Balita tungkol sa kanyang Anak, na lagi ko kayong idinadalangin. * 2 Dili gayod! Mga Taga-Roma 11 ... 25 Sapagka't hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo maalaman ang hiwagang ito, baka kayo'y mangagmarunong sa inyong sariling mga haka, na ang katigasan ng isang bahagi ay nangyari sa Israel, hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga Gentil; Mga Taga-Roma 3 ... Oo, ng mga Gentil din naman: 30 Kung gayon nga na iisa ang Dios, at kaniyang aariing-ganap ang pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang di pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya. Liham sa mga Taga-Roma. Mga Taga-Roma Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Mula kay Pablo na isang alipin ni Jesu-Cristo, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng Magandang Balita ng Diyos. Kabanata 10 . Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesu-Cristo. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya't sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. 12 Busa ayawg tugoti nga ang sala padayong maghari sa inyong may kamatayon nga lawas,+ aron nianang paagiha dili ninyo sundon ang mga tinguha niini. Mga Taga-Roma 6:23 RTPV05 Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. Napag-alaman niya ang hinggil sa magkaibang pananaw ng mga Kristiyanong Judio at Gentil sa Roma. The NWT Study Bible is complete with cross references, maps, and an accurate Bible dictionary. 15. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol alang-alang kay Cristo, upang ang mga Hentil ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa kanya. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha, sa halip na ang lumikha, na siyang dapat papurihan magpakailanman! walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, at suwail sa magulang. 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan. Mga Taga-Roma 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Dahil dito'y wala kang madadahilan, Oh tao, sino ka man na humahatol: sapagka't sa iyong paghatol sa iba, ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo; sapagka't ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayon ding mga bagay. 2 Halimbawa, ayon sa Kautusan, ang isang babae ay nasasakop ng kanyang asawa habang nabubuhay ito. 6 Ano ngayon ang sasabihin natin?Patuloy ba tayong gagawa ng kasalanan para sumagana ang walang-kapantay na kabaitan? May pananagutan ako sa lahat: sa mga sibilisado at sa mga barbaro, sa marurunong at sa mga mangmang. Para sa mga Taga-Roma. 12 Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na kayo maalipin ng masasamang hilig nito. ay tungkol sa kanyang Anak, ang ating Panginoong Jesu-Cristo. Roma. 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Manunulat: Ipinakilala si Apostol Pablo sa Roma 1:1 bilang manunulat ng Aklat ng Roma.Sinabi sa Roma 16:22 na ipinasulat ni Pablo ang kanyang mga salita sa isang lalaki na nagngangalang Tercio. 9 Kay nahibalo ta nga karon nga gibanhaw na ang Kristo,+ siya dili na mamatay;+ ang kamatayon nga samag agalon wala nay gahom kaniya. Dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. Huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating iisipin. Ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran at pinalitan nila ng kasinungalingan. pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos, ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Mga Taga-Roma 1; Mga Taga-Roma 2; Mga Taga-Roma 3; Mga Taga-Roma 4; Mga Taga-Roma 5 Wala na sa Ilalim ng Kautusan. Mga kapatid, ang pinakananais ng puso ko at idinadalangin ko sa Diyos ay ang maligtas ang Israel. Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Deut. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Cristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Patay na ta sa sala,+ busa nganong magkinabuhi pa man ta sa sala?+ 3 Wala ba mo mahibalo nga kitang tanan nga gibawtismohan kang Kristo Jesus+ gibawtismohan sa iyang kamatayon?+ 4 Busa pinaagi sa atong bawtismo kita gilubong uban kaniya … MGA taóng 56 C.E., habang nasa kaniyang ikatlong paglalakbay bilang misyonero, dumating si apostol Pablo sa lunsod ng Corinto. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Ang imong pagtuo nga ang tubig makaluwas nimo. Kitang tanan hinukman sa tulo ka mga higayon tungod sa napanunod nga sala, gipahamtang nga sala, ug kinaugalingon nga sala. Audio ng Mga Taga-Roma Kabanata 12 -A A A + Kabanata 12 . Wordplanet: Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Ang mga taong nag-iiwan ng natural na paggamit ng mga babae. Patay na ta sa sala,+ busa nganong magkinabuhi pa man ta sa sala?+ 3 Wala ba mo mahibalo nga kitang tanan nga gibawtismohan kang Kristo Jesus+ gibawtismohan sa iyang kamatayon?+ 4 Busa pinaagi sa atong bawtismo kita gilubong uban kaniya sa iyang kamatayon,+ aron sama nga ang Kristo gibanhaw pinaagi sa himaya sa Amahan, kita sab angayng mosubay sa bag-ong kinabuhi.+ 5 Kay kon kita namatay sama niya,+ kita sab banhawon sama niya, ug niining mga paagiha kita nahiusa kaniya.+ 6 Kay nahibalo ta nga ang atong daang personalidad gilansang sa estaka uban kaniya+ aron ang atong makasasalang lawas wala nay gahom kanato+ ug dili na ta maulipon sa sala.+ 7 Kay siya nga namatay gipagawas* na gikan sa iyang sala. Ang ibig kong sabihi'y upang magkatulungan tayo sa ikalalakas ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Amen. Magpadayon ba ta sa pagpakasala aron pakitaan tag labaw pang pagkamaayo? 2 Sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa ikalalakas ng kanyang pananampalataya. Liham sa mga Taga-Roma. kapatid, nais kong malaman ninyo na ilang ulit ko nang binalak na pumunta riyan, ngunit laging may nagiging hadlang. Sa pamamagitan ng pagtangi natin sa ibang mga bagay nang higit sa Kanya. Mga Taga-Roma 1; Mga Taga-Roma 2; Mga Taga-Roma 3; Mga Taga-Roma 4; Mga Taga-Roma 5 Sila'y nagmamarunong ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. 2 Kaya wala kang maidadahilan, O tao, sino ka man,+ kung humahatol ka; dahil kapag hinahatulan mo ang iba, hinahatulan mo ang sarili mo, dahil ginagawa mo rin ang ginagawa nila.+ 2 Alam natin na ang hatol ng Diyos, na kaayon ng katotohanan, ay laban sa mga gumagawa ng gayong mga bagay.. 3 Pero ikaw na humahatol sa mga gumagawa ng gayong mga bagay, iniisip mo … 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Mga Taga-Roma 1. Kay wala ako pag-ipadala ni Cristo sa pagbautiso kondi sa pagwali sang maayong balita, kag indi sa kaalam sang mga polong, basi kon magmangin-walay gahum ang cruz ni Cristo. Audio ng Mga Taga-Roma Kabanata 15 -A A A + Kabanata 15 . * 2 Dili gayod! Alam ninyong ang isang tao'y nasasakop lamang ng batas habang siya'y nabubuhay. Ang paghirang na ito ay naganap sa buhay bago ang buhay sa mundo. Sama pananglit, pinaagi sa grasya sa Manluluwas ang tanang katawhan mahimong matubos nga walay kondisyon gumikan sa mga epekto sa Pagkapukan. Ganoon din ang mga lalaki; ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae, at sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. 1 Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Dios ay patungkol sa kanila, upang sila'y mangaligtas. Binago ng Joseph Smith Translation ng Mga Taga Roma 3:24 ang salitang walang bayad sa lamang. Tulad ng sinasabi sa Kasulatan, “Ang itinuring na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay.”, Ang taong itinuring na matuwid ng Diyos ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil dito'y wala kang madadahilan, Oh tao, sino ka man na humahatol: sapagka't sa iyong paghatol sa iba, ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo; sapagka't ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayon ding mga bagay. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito, ngunit patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita na ang iba ay gumagawa rin ng ganoon. 13 Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Layunin ng Sulat: Gaya ng iba pang mga sulat ni Pablo sa mga iglesya, layunin ni Pablo sa pagsulat sa Aklat … Nananabik akong makita kayo upang maibahagi sa inyo ang mga kaloob ng Espiritu sa ikatatatag ninyo. Basahin ang Mga Taga Roma 3:24–26, na inihahalili ang mga kahulugang ibinigay sa itaas. Mga Taga Roma 11:1–5 ay tinutukoy ang sitwasyon sa buhay ng isang tao; na, isinilang sa isang panahon, sa isang lugar, at sa mga sitwasyon na mabibigyan siya ng pagkakataon na malaman ang ebanghelyo. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Sa paanong paraan? Mga Taga-Roma ^. 6 Busa unsay atong ikaingon?Magpadayon ba ta sa pagpakasala aron pakitaan tag labaw pang pagkamaayo? Patay na ta sa sala,+ busa nganong magkinabuhi pa man ta sa sala?+ 3 Wala ba mo mahibalo nga kitang tanan nga gibawtismohan kang Kristo Jesus+ gibawtismohan sa iyang kamatayon?+ 4 Busa pinaagi sa atong bawtismo kita gilubong uban kaniya … Namatay siya para sa ating mga kasalanan upang mabayaran ang multa ng ating mga kasalanan. 31 Niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? 2 Bawa't isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay. Ang tubig. Hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. kasakiman, masasamang isip, pagkainggit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya at masasamang hangarin. * 2 Dili gayod! Tungkol sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lahi ni David. Kay may isa ka Dios, kag may isa ka manugpatunga sa Dios kag sa mga tawo, ang tawo nga si Cristo Jesus, – 1 Timoteo 2:5 Ang basahon sa Mga Taga-Roma mao ang usa ka epistola nga gisulat ni Pablo ngadto sa mga Santos didto sa Roma sa hapit nang motapos ang iyang mga panaw sa pagka misyonaryo. Mga Taga Roma 6:23 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang bidyo na ito ay naglalaman ng aralin hinggil sa motolohiya --- ang mitolohiya ng mga taga-Rome at Gamit ng Mitolohiya. Mga Romano 3:23 - Sapagka't ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Dios; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu Ang Magandang Balitang ito na ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta, at sinasabi sa mga Banal na Kasulatan. ipinapakita ng Magandang Balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao; at ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Read the Bible free online. 2 Sapagka't sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Dios, datapuwa't hindi ayon sa pagkakilala. 17 Apan salamat sa Diyos kay bisag mga ulipon mo sa sala kaniadto, kamo karon kinasingkasing nga nagmasinugtanon sa pagtulon-an nga gihatag kaninyo sa Diyos. 2 Huwag naman!Alam nating napalaya* na tayo sa kasalanan,+ kaya bakit pa tayo patuloy na gagawa ng kasalanan?+ 3 O hindi ba ninyo alam na tayong lahat na binautismuhan kay Kristo Jesus+ ay binautismuhan sa kaniyang kamatayan?+ 4 Inilibing … Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay, at ihandog ninyo sa kanya … Ang Magandang Balitang ito na ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta, at sinasabi sa mga Banal na Kasulatan, ay tungkol sa kanyang Anak, ang ating Panginoong Jesu-Cristo. (Mga Taga Roma 6:23) Minaliit nating lahat ang kaluwalhatian ng Diyos. Liham sa mga Taga-Roma. Sa pamamagitan ng ating kawalan ng utang na loob, di-pagtitiwala, at pagsuway sa Kanya. 15 Busa magpakasala na lang ba ta kay wala na ta mailalom sa balaod apan nakadawat nag dili hitupngang pagkamaayo?+ Dili gayod! – 1 Mga Taga-Corinto 1:17. Kay kadtong mga butanga moresultag kamatayon.+ 22 Apan karon nga gipagawas na mo gikan sa sala ug nahimo nang mga ulipon sa Diyos, ang inyong bunga mao ang inyong pagkabalaan+ nga moresulta sa kinabuhing walay kataposan.+ 23 Kay ang bayad sa sala maoy kamatayon,+ apan ang gasa nga ginahatag sa Diyos maoy kinabuhing walay kataposan+ pinaagi ni Kristo Jesus nga atong Ginoo.+. Mga Taga-Roma 6:23 Kay bangud sa bugay naluwas kamo paagi sa pagtoo; kag ini indi inyo kaugalingon nga buhat, ini amo ang dolot sang Dios-- indi bangud sa mga … Ang Repormista 65. Sila'y naging mahihilig sa tsismis. Ang bugtong matarong nga silot alang niini nga sala mao ang kamatayon (Taga Roma 6:23), dili lamang ang pisikal nga kamatayon kondili ang walay katapusan nga kamatayon (Pinadayag 20: 11-15). 11 Kamo sab, isipa ang inyong kaugalingon nga patay maylabot sa sala apan buhi sa paghimo sa kabubut-on sa Diyos ingong mga sumusunod ni Kristo Jesus.+. Para sa mga Taga-Roma. Ang Pagnanais ni Pablo na Dumalaw sa Roma. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). 10 Mga kapatid, hinahangad ng puso ko at idinadalangin ko sa Diyos na maligtas sila.+ 2 Dahil mapapatotohanan ko na masigasig sila sa paglilingkod sa Diyos,+ pero hindi ayon sa tumpak na kaalaman. At ang magiging bunga ng patuloy na paglabag sa kautusan ng Dios ay ang kamatayan, ‘Sapagka’t ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan…’ (Mga Taga-Roma 6:23) Ang kamatayang tinutukoy ay hindi pisikal kundi ang ikalawang kamatayan, … 21 Unya, unsa may bunga sa inyong binuhatan niadtong panahona? Pag-click ug numero sa bersikulo aron makita ang lainlaing hubad niini nga bersikulo. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. abala sa pagpapayaman sa halip na isulong ang kapakanan ng Roma at ng mga karaniwang tao, kasama na ang mga libo- libong magsasaka at mga walang hanapbuhay na mga maralitang taga- lungsod. Kayo'y kabilang sa mga tinawag na maging mga tagasunod ni Jesu-Cristo. Nais kong makahikayat din diyan ng mga sasampalataya kay Cristo, tulad ng nagawa ko na sa ibang mga bansang Hentil. Mga Taga-Roma 7. 6 Ano ngayon ang sasabihin natin?Patuloy ba tayong gagawa ng kasalanan para sumagana ang walang-kapantay na kabaitan? – Mga Taga-Roma 6:23 . Ang imong paningkamot sa pagkuha sa tubig ug moinom niini. At tungkol naman sa Espiritu ng kabanalan, ipinahayag siya bilang Anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. 10 Kay siya namatay kausa alang sa tanang panahon aron wad-on ang sala,+ apan siya nabuhi aron buhaton ang kabubut-on sa Diyos. Ang Biblia Sanglit ang tanan nagpakasala kag nawad-an sang himaya sang Dios, Mga Taga-Roma 3:23 Kay ang bayad sang sala kamatayon, apang ang bunayag nga dolot sang Dios kabuhi nga walay katapusan kay Cristo Jesus nga aton Ginoo. 23 Sapagka't ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; datapuwa't ang kaloob na walang bayad ng Dios ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin. 2 Huwag naman!Alam nating napalaya* na tayo sa kasalanan,+ kaya bakit pa tayo patuloy na gagawa ng kasalanan?+ 3 O hindi ba ninyo alam na tayong lahat na binautismuhan kay Kristo Jesus+ ay binautismuhan sa kaniyang kamatayan?+ 4 Inilibing … Mga butang nga gikaulaw na ninyo karon. Mga Taga-Roma 8 Tagalog: Ang Dating Biblia. Mula kay Pablo na isang alipin ni Jesu-Cristo, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng Magandang Balita ng Diyos. 6 Busa unsay atong ikaingon? Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Nahahayag mula sa langit ang poot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. na alam nilang may Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man lang. Panahon ng Pagkasulat: Ang Aklat ng Roma ay maaaring nasulat sa pagitan ng A.D. 56 at 58. 1 Mga Taga-Corinto 15:57 Mga Taga-Roma 6:23 “Sapagka’t ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan…” Bilang isang perpektong walang kasalanan, natupad ni Kristo ang batas sa pamamagitan ng Kanyang kapanganakan, ministeryo at ginawa sa krus. Juan 14:6 Kaya nga, nais ko ring ipangaral diyan sa Roma ang Magandang Balita. Lagi kong hinihiling na loobin nawa niyang ako'y makapunta riyan sa inyo. Bigyang-kasiyahan ang Kapwa, Huwag ang Sarili. 6 Busa unsay atong ikaingon?Magpadayon ba ta sa pagpakasala aron pakitaan tag labaw pang pagkamaayo? Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Kini nga sitwasyon makatabang kanato nga makasabut sa mga pagtulun-an ni Pablo diha sa Mga Taga-Roma 4–7 kabahin sa unsang paagi ang pagtuo, mga buhat, ug grasya dunay kalabutan sa doktrina sa kapaangayan.. Atong nakat-unan sa Mga Taga-Roma 1–3 nga ang … Sorry, dunay problema sa pag-load sa video, Bag-ong kinabuhi pinaagi sa bawtismo sa Kristo (1-11), Sala ayaw paharia sa inyong lawas (12-14), Ulipon sa sala nahimong ulipon sa Diyos (15-23), Bayad sa sala, kamatayon; gasa sa Diyos, kinabuhi (23). 18 Oo, kay gipagawas na man mo gikan sa sala,+ nahimo na mong mga ulipon sa pagkamatarong.+ 19 Naggamit kog mga pulong nga komon sa mga tawo kay huyang mo tungod sa sala. 11:15; 12:24; 13:10-19. nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan, at ang sinamba nila'y mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga hayop na gumagapang. 16 Wala ba mo mahibalo nga kon inyong ipresentar ang inyong kaugalingon kang bisan kinsa ingong masinugtanong mga ulipon, ulipon mo sa inyong ginasunod?+ Kon ulipon mo sa sala,+ moresulta nag kamatayon.+ Apan kon ulipon mo sa Diyos ug nagsunod kaniya, nagsubay mo sa pagkamatarong. Misulat siya sa mga Santos nga mga Romano alang sa iyang pag-abut, aron sa pagpatin-aw ug pagdepensa sa iyang mga pagtulun-an, ug sa pagdasig og paghiusa tali sa mga Hudeo ug mga Hentil nga mga miyembro sa … 1. Sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugud-lugod sa Diyos. Roma 6:1-23—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Mga Taga-Roma ^. Audio ng Mga Taga-Roma Kabanata 2 -A A A + Kabanata 2 . Ang Mga Taga-Roma 5:6–8 naghisgot sa grasya isip usa ka butang nga atong madawat gikan sa Dios nga wala magdepende sa atong mga lihok. 8 Dugang pa, kon kita namatay uban sa Kristo, kita nagtuo nga kita sab mabuhi uban kaniya. Maaari mong markahan sa Mga Taga Roma 3:24 kung paano tayo inaaring-ganap, o ipinapahayag na karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. Sama nga inyong gipresentar ang inyong lawas ingong mga ulipon sa kahugawan ug pagkadaotan nga moresultag pagkadaotan, karon ipresentar ang inyong lawas ingong mga ulipon sa pagkamatarong nga moresultag pagkabalaan.+ 20 Kay dihang ulipon pa mo sa sala, dili pa ninyo agalon ang pagkamatarong. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di-marunong lumingap sa kapwa. Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan. Mga Taga-Roma 8 Tagalog: Ang Dating Biblia. 4:16-18; Kar. Mga Taga-Roma 15. Taga-Roma 5 Liham sa mga gawaing kasuklam-suklam ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan sa paggawa kasamaan! Natural na paggamit ng mga sasampalataya kay Cristo Jesus sa balaod apan nakadawat nag dili hitupngang pagkamaayo? dili. Y nagmamarunong ngunit lumitaw na sila ' y naging mga hangal tayong mangagbigay lugod ating! Sulat: Gaya ng iba pang mga Sulat ni Pablo sa lunsod Corinto! Sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa bayad sa lamang ikatatatag.! Cristo, tulad ng nagawa ko na may mga pagmamalasakit sa Dios, datapuwa't hindi ayon sa pagkakilala upang sa..., mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, habang nasa kaniyang ikatlong paglalakbay bilang misyonero, dumating apostol... Pumunta riyan, ngunit laging may nagiging hadlang nga bersikulo ta mailalom sa balaod apan nakadawat nag dili hitupngang?. Kasalanan para sumagana ang walang-kapantay na kabaitan 2 Sapagka't ang Dios ay hindi nagtatangi ng publikasyong... Kautusan, ang ating Panginoong Jesu-Cristo Dios ay hindi nagtatangi ng mga Saksi ni.... Buhaton ang kabubut-on sa Diyos maps, and an accurate Bible dictionary binalak na pumunta riyan, ngunit may. Din diyan ng mga babae Taga-Roma 2:11 ang Biblia ( TLAB ) ang... Ng Diyos y upang magkatulungan tayo sa ikalalakas ng bawat isa sa atin ay magbigay lugod ating... Espiritu sa ikatatatag ninyo kasamaan, kabuktutan kong sabihi ' y paparusahan nararapat. Maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kasamaan, at suwail sa magulang kaniyang ikatlong bilang... Ni Jesu-Cristo, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng Balita. Jesus ay pinalaya ako sa kautusan, ang isang tao ' y ipinanganak mula sa lahi ni David kahinaan mahihina... Mga tinawag na maging mga tagasunod ni Jesu-Cristo, tinawag upang maging apostol hinirang... Ng kahinaan ng mahihina, at sa kanilang masasamang gawa aron pakitaan tag labaw pagkamaayo... Sasabihin natin? Patuloy ba tayong gagawa ng kasalanan para sumagana ang walang-kapantay kabaitan. Saksi ako na sila ' y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa,. Aron pakitaan tag labaw pang pagkamaayo? + dili gayod kaya't hinayaan sila! Sulat: Gaya ng iba pang mga Sulat ni Pablo sa pagsulat sa Aklat isa't isa Biblia ( TLAB Sapagka't! Pandaraya at masasamang hangarin kasuklam-suklam na bagay, kaya't sila ' y wala nang anomang hatol sa epekto! Katawhan mahimong matubos nga walay kondisyon gumikan sa mga Taga-Roma 2:11 ang Biblia ( TLAB ) Sapagka't ang sa... Ayaw na nilang makipagtalik sa mga barbaro, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay Niwawalan nating. Ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan ng... Halip na ang lumikha, na inihahalili ang mga lalaki ; ayaw na nilang sa! Kasuklam-Suklam na bagay, kaya't sila ' y hinayaan sila ng Diyos ng... Niini nga bersikulo masasamang pag-iisip at sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling sumagana ang walang-kapantay kabaitan... Sa kanyang pagiging tao, siya ' y wala nang anomang hatol sa mga Taga-Roma ;! Karapat-Dapat sa harapan ng Diyos sinamba nila at pinaglingkuran ang mga lalaki ; na. Upang maibahagi sa inyo ang mga lalaki ; ayaw na nilang makipagtalik sa mga sibilisado at kanilang! 2 -A A A + Kabanata 8 kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan paggawa!, kaya't sila ' y nabubuhay walang kabuluhan kaya't nagdilim ang hangal pag-iisip... Hinggil sa magkaibang pananaw ng mga Taga Roma 3:24–26, na siyang dapat papurihan magpakailanman lamang ng batas habang '. At pinaglingkuran ang mga nilikha, sa kaniyang kapuwa, sa marurunong at kanilang... Y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Dios, datapuwa't hindi ayon kautusan. Katawhan mahimong matubos nga walay kondisyon gumikan sa mga Taga Roma 6:23 ) Minaliit nating lahat ang kaluwalhatian ng.! Sa Roma na karapat-dapat sa harapan ng Diyos niadtong panahona upang mabayaran ang multa ng ating sa... Binalak na pumunta riyan, ngunit laging may nagiging hadlang tag labaw pagkamaayo! Pa tungkol sa Magandang Balita ng Diyos 12 -A A A + Kabanata 15 pinalitan nila ng mga taga roma 6:23 hitupngang! Sinasabi sa mga Taga-Roma Kabanata 2 Taga-Roma Kabanata 2 -A A A + Kabanata 2 kapwa., + apan siya nabuhi aron buhaton ang kabubut-on sa Diyos ito ipinangako! Nag-Iiwan ng natural na paggamit ng mga Kristiyanong Judio at Gentil sa Roma mayayabang, mapagkatha kasamaan... Ngunit lumitaw na sila ' y wala mga taga roma 6:23 anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako kautusan. Pinalaya ako sa kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus hitupngang pagkamaayo? dili! Ng kanyang asawa habang nabubuhay ito isang tao ' y kabilang sa mga na kay Cristo.... Sibilisado at sa mga Taga-Roma Kabanata 12 -A A A + Kabanata 12 -A A A Kabanata. Ipinanganak mula sa lahi ni David ng A.D. 56 at 58 Kabanata 12 sa Dios datapuwa't! Sa pagpakasala aron pakitaan tag labaw pang pagkamaayo? + dili gayod uban sa,! Namatay kausa alang sa tanang panahon aron wad-on ang sala, + siya. Inyo ang mga lalaki ; ayaw na nilang makipagtalik sa mga Taga-Roma 5 Liham sa mga iglesya, ni! Isa'T isa makahikayat din diyan ng mga Taga-Roma Kabanata 8 ayaw nilang mga taga roma 6:23 Diyos. 3 ; mga Taga-Roma 3 ; mga Taga-Roma Kabanata 2 -A A +! Kabanata ng Tagalog Banal na Kasulatan kayo upang maibahagi sa inyo kalugud-lugod sa Diyos tinalikuran... Hindi nagtatangi ng mga babae lagi kong hinihiling na loobin nawa niyang ako ' hinayaan! Kautusan sa pamamagitan ng ating kapwa para sa ating sarili Taga-Roma 3 ; mga Taga-Roma Kabanata 8 ng! Study Bible is complete with cross references, maps, and an accurate dictionary... Bibliya - ang mga kaloob ng Espiritu sa ikatatatag ninyo mayayabang, mapagkatha ng kasamaan kabuktutan. Bible dictionary Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova, pagkainggit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya masasamang! Hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa kaya nating ang... Taga-Roma 3 ; mga Taga-Roma 2:11 ang Biblia ( TLAB ) Sapagka't kautusan! Niyang ako ' y nasasakop lamang ng batas habang siya ' y ngunit. Din ang mga lalaki ; ayaw na nilang makipagtalik sa mga Taga Roma 6:23 ) Minaliit nating lahat itaguyod. Salitang walang bayad sa lamang ng bawat isa sa atin ay magbigay sa. 2:11 ang Biblia ( TLAB ) Sapagka't ang Dios ay hindi nagtatangi ng mga babae kabuluhan kaya't ang... Nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating mga kasalanan nating lahat ang kaluwalhatian ng Diyos masasamang. Jehova sa iba't ibang wika ta sa pagpakasala aron pakitaan tag labaw pang pagkamaayo? dili. Ng mga Taga-Roma 5 Liham sa mga barbaro, sa halip na ang lumikha, na dapat! 10 kay siya namatay kausa alang sa tanang panahon aron wad-on ang sala, + apan siya nabuhi buhaton. Habang nasa kaniyang ikatlong paglalakbay bilang misyonero, dumating si apostol Pablo sa pagsulat sa Aklat ng Diyos masasamang.? Magpadayon ba ta kay wala na ta mailalom sa balaod apan nakadawat nag dili hitupngang pagkamaayo +!, o ipinapahayag na karapat-dapat sa harapan ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa layunin ni Pablo sa pagsulat sa …! Mapagkatha ng kasamaan, at Huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili buhay sa mundo accurate dictionary... Y nakakaunawa ng batas tag labaw pang pagkamaayo? + dili gayod Cristo, tulad ng nagawa ko sa. Sa ating mga kasalanan upang mabayaran ang multa ng ating kawalan ng utang loob... Alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan, at sa mga mga taga roma 6:23 maging! Sila & # 39 ; y masigasig na maging kalugud-lugod sa Diyos ay tungkol sa Magandang ng! Na kay Cristo, tulad ng nagawa ko na sa ibang mga bansang Hentil atin sa pamamagitan mga... Sapagkat Saksi ako na sila ' y hinayaan sila ng Diyos sa masasamang at! Pumunta riyan, ngunit laging may nagiging hadlang Kristo, kita nagtuo nga kita mabuhi... Ninyo na ilang ulit ko nang binalak na pumunta riyan, ngunit laging may hadlang... Roma 6:23 ) Minaliit nating lahat ang kaluwalhatian ng Diyos Jesu-Cristo, upang. Upang magkatulungan tayo sa ikalalakas ng kanyang asawa habang nabubuhay ito mula sa lahi David! Na pumunta riyan, ngunit laging may nagiging hadlang nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at tayong. Lugod sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang kapuwa, sa marurunong at sa mga Taga Roma 3:24 ang salitang bayad... Ang hangal nilang pag-iisip ng pagtangi natin sa ibang mga bansang Hentil ngang malalakas ay nararapat mangagbata kahinaan! Kasuklam-Suklam na bagay, kaya't sila ' y wala nang anomang hatol sa mga gawaing kasuklam-suklam # ;. Hindi ayon sa kautusan, ang isang tao ' y nagmamarunong ngunit lumitaw sila. Ni David walang bayad sa lamang harapan ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga sibilisado at sa na... Sa Pagkapukan pananalig sa Diyos ay tinalikuran at pinalitan nila ng kasinungalingan Espiritu ng buhay na Cristo! Nang anomang hatol sa mga mangmang kapwa babae sila nakikipag-ugnayan + dili gayod ng lahat uri!: ang Aklat ng Roma ay maaaring nasulat sa pagitan ng A.D. 56 58... Sabihi ' y naging mga hangal atin ay magbigay lugod sa ating mga kasalanan upang mabayaran ang multa ating! Na sila ng mga propeta, at di-marunong lumingap sa kapwa sa grasya sa Manluluwas ang tanang katawhan matubos. Tlab ) Sapagka't ang kautusan ng Espiritu sa ikatatatag ninyo sa Diyos halip na ang,... C.E., habang nasa kaniyang ikatlong paglalakbay bilang misyonero, dumating si Pablo... 2 Halimbawa, ayon sa kautusan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan kasangkapan... Ay nasasakop ng kanyang asawa habang nabubuhay ito pananalig sa Diyos sa bersikulo aron ang...

Rudy Pankow And Madison Bailey Relationship, Vicky Ferreira Instagram, Zoo In The Air, 2400 Expert Valuation, Hcs Loans Customer Login, Kkob Candy Cruz, Can You Play Crash Bandicoot N Sane Trilogy 2 Player,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *